GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESTILLING AV HOTELLROM GJENNOM NAPS.NO

1.  Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for disse generelle vilkår og betingelser for bestilling av hotellrom gjennom naps.no:

"Kunden" betyr en kunde som bestiller Hotellrommet på Nettstedet.

"Naps AS" betyr eier og driver av Nettstedet og selger av Hotellrommet til Kunden.

"Hotellrommet" betyr det eller de hotellrom som tilbys av Naps AS gjennom Nettstedet.

"Hotellet" betyr det hotell hvor Hotellrommet finnes.

"Nettstedet" betyr nettstedet www.naps.no.

"Vederlaget" betyr den pris Kunden skal betale til Naps AS for Hotellrommet.

"Hotellets betingelser" betyr Hotellets egne bookingbestemmelser, samt vilkår og betingelser for [leie og bruk] av Hotellrommet.

"Vilkårene" betyr disse generelle vilkårene og betingelsene for formidling og bestilling av Hotellrommet.

2.  Bakgrunn

Naps AS eier ingen egne hoteller/hotellrom, men tilbyr, etter egen avtale med Hotellet, Hotellrommet til Kunden gjennom Nettstedet.

Vilkårene gjelder ved Kundens bestilling av Hotellrommet gjennom Nettstedet.

3.  Kunden

Kunden må være myndig, ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser og ha nødvendig samtykke eller myndighet til å handle for eller på vegne av personer som er inkludert i bestillingen av Hotellrommet.

Kunden er fullt ut ansvarlig (økonomisk og på annen måte) for sine aktiviteter på Nettstedet.

Kunden garanterer at den informasjon som Kunden i forbindelse med bestilling av Hotellrommet registrerer på Nettstedet om seg selv og den/de personer som er inkludert i bestillingen er korrekt og nøyaktig.

4.  Bestilling, endringer og avbestilling

Bestilling av Hotellrommet skal skje i samsvar med Vilkårene og for øvrig på den på Nettstedet anviste måte.

Kunden plikter å sette seg inn i Vilkårene og Hotellets betingelser før bestilling av Hotellrommet og har ved bestilling akseptert disse som bindende.

Bekreftelse på en bestilling av Hotellrommet sendes av Naps AS til Kunden via e-post. Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i bekreftelsen er korrekte. Hvis Kunden ikke mottar en bekreftelse via e-post innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt, må Kunden kontakte Naps AS via den kontaktinformasjon som finnes på Nettstedet. 

Bestilling av Hotellrommet er rettslig bindende straks den er bekreftet. Det er ikke adgang til å endre bestillingen eller avbestille/kansellere bestillingen, uansett årsak.

5.   Betaling

Kunden skal betale Vederlaget. Vederlaget som vises på Nettstedet inkluderer ingen gebyrer eller avgifter for valgfrie tillegg, som eksempelvis varer fra minibaren eller telefonsamtaler. Alle kostnader utover Vederlaget betales direkte til Hotellet.

Betaling av Vederlaget skjer på forskudd gjennom Nettstedets betalingstjeneste samtidig med bestilling. Naps AS forbeholder seg retten til å reservere et beløp til sikkerhet for oppgjør av Vederlaget, og dersom Hotellet krever det, til sikkerhet for dekning av skader mv.

6.  Opplysninger om Hoteller og Hotellrommet på Nettstedet

Kunden er innforstått med at alle opplysninger om Hotellet og Hotellrommet på Nettstedet er informasjon tilgjengeliggjort av Hotellet og at Naps AS ikke har ansvar for at informasjonen er korrekt/nøyaktig. 

Dersom Kunden ønsker ytterligere informasjon/opplysninger om Hotellet og Hotellrommet enn det som fremgår på Nettstedet er Kunden selv ansvarlig for å innhente dette direkte fra Hotellet.

7.  Ansvarsforhold

Kunden er innforstått med at selv om bestilling av Hotellrommet skjer på Nettstedet og Vederlaget betales til Naps AS så er Naps AS uten ansvar for ethvert forhold som knytter seg til Hotellrommet og oppholdet på Hotellet/Hotellrommet. Kunden plikter å forholde seg, både faktisk og rettslig, direkte til Hotellet i alle spørsmål som gjelder Hotellrommet og oppholdet på Hotellet/Hotellrommet.

Naps AS er herunder, men ikke begrenset til, uten ansvar for Hotellets eller Kundens mislighold overfor hverandre som for eksempel mangler ved Hotellrommet ved oppholdets begynnelse, skader på Hotellrommet ved utsjekking eller manglende betaling av tilleggskostnader.

Naps AS er uten ansvar dersom opphold på Hotellet/Hotellrommet ikke kan gjennomføres som følge av force majeure, herunder, men ikke begrenset til, ved streik eller vedlikehold på Hotellet. Kunden har dog i en slik situasjon rett på få refundert Vederlaget.

Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i de regler og bestemmelser som gjelder for opphold på Hotellet/Hotellrommet.

Naps AS er ikke ansvarlig for tap som følge av tekniske feil eller lignende på Nettstedet.

8.  Mislighold ved bruk av Nettstedet

All bruk av Nettstedet som er ulovlig, uredelig, upassende eller forøvrig i strid med Vilkårene og/eller Hotellets betingelser, gir grunnlag for å nekte Kunden tilgang til Nettstedet og/eller Hotellrommet.

9.  Endring av Vilkårene

Vilkårene kan når som helst endres av Naps AS, uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er foretatt.

10.   Lovvalg og verneting

Vilkårene er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av et annet lands rett.

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til Vilkårene, avgjøres ved ordinær rettergang med Kristiansand tingrett som eksklusivt verneting.