GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR FORMIDLING OG BESTILLING GJENNOM NAPS.NO

1. Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for disse generelle vilkår og betingelser for formidling og bestilling av overnattings-/leietjenester gjennom naps.no:

"Leietaker" betyr en kunde som bestiller Tjenesten på Nettstedet og inngår Leiekontrakten med Utleier.

"Utleier" betyr den utleier som tilbyr Tjenesten på Nettstedet og inngår Leiekontrakten med Leietaker.

"Naps AS" betyr eier og driver av Nettstedet og formidler av Tjenesten.

"Tjenesten" betyr en overnattings-/leietjeneste til ferie-/fritidsbruk som tilbys av Utleier gjennom Nettstedet.

"Leiekontrakten" betyr den enkelte/individuelle kontrakt mellom Utleier og Leietaker om Tjenesten.

"Leieobjektet" betyr objektet som leies ut i henhold til Leiekontrakten.

"Nettstedet" betyr nettstedet www.naps.no.

"Annonsekostnaden" er en fast kostnad som Utleier skal betale til Naps AS for rett til å formidle/annonsere for Tjenesten/Leieobjektet på Nettstedet.

"Formidlingsvederlaget" er Naps AS vederlag for formidling av Tjenesten som betales av Utleier forutsatt at Leiekontrakten blir inngått.

"Vilkårene" betyr disse generelle vilkårene og betingelsene for formidling og bestilling av Tjenesten.

2.  Bakgrunn

Naps AS er et selskap som gjennom Nettstedet formidler opplysninger og kontakt mellom Utleier og Leietaker for bestilling av Tjenesten og inngåelse av Leiekontrakten.

Vilkårene gjelder for Naps AS formidling av Tjenesten mellom Utleier og Leietaker.

3.  Leietaker

Leietaker må være myndig, ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser og ha nødvendig samtykke eller myndighet til å handle for eller på vegne av personer som er inkludert i bestillingen av Tjenesten.

Leietaker er fullt ut ansvarlig (økonomisk og på annen måte) for sine aktiviteter på Nettstedet.

Leietaker garanterer at den informasjon som Leietaker i forbindelse med bestilling av Tjenesten registrerer på Nettstedet om seg selv og den/de personer som er inkludert i bestillingen er korrekt og nøyaktig.

4.  Bestilling, endringer og avbestilling

Bestilling av Tjenesten skal skje i samsvar med Vilkårene og for øvrig på den på Nettstedet anviste måte. 

Leietaker plikter å sette seg inn i Vilkårene og Leiekontrakten før bestilling av Tjenesten og har ved bestilling akseptert disse som bindende.

Bekreftelse på en bestilling sendes av Naps AS på vegne av Utleier til Leietaker via e-post. Leietaker er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i bekreftelsen er korrekte. Hvis Leietaker ikke mottar en bekreftelse via e-post innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt, må Leietaker kontakte Naps AS gjennom kontaktinfo på Nettstedet.  

Bestilling av Tjenesten er rettslig bindende straks den er bekreftet. Det er ikke adgang til å endre bestillingen eller avbestille/kansellere bestillingen, uansett årsak, med mindre Leiekontrakten åpner for dette eller Utleier aksepterer endring eller avbestilling/kansellering. En slik endring eller avbestilling/kansellering skal eventuelt skje i direkte kontakt med Utleier og Leietaker.

5.   Leietakers betaling

Leietaker skal betale for Tjenesten det beløp som fremgår av Leiekontrakten direkte til Utleier og for øvrig på de vilkår som fremgår av Leiekontrakten.

6.  Opplysninger om Tjenesten og Leieobjektet på Nettstedet

Utleier er fullt ut og alene ansvarlig for alle opplysninger som formidles om Tjenesten og/eller Leieobjektet på Nettstedet.  Leiekontrakten skal være tilgjengelig på Nettstedet slik at Leietaker kan vurdere vilkårene i denne. 

Dersom Leietaker ønsker ytterligere informasjon/opplysninger om Tjenesten og/eller Leieobjektet utover det som fremgår på Nettstedet er Leietaker selv ansvarlig for å innhente dette direkte fra Utleier.

7.  Ansvarsforhold

Naps AS formidler utelukkende kontakt mellom Utleier og Leietaker, herunder ved mottak av bestillinger, og er ikke ansvarlig for verken opplysninger som er gitt om Tjenesten og/eller Leieobjektet på Nettstedet eller for Utleiers eller Leietakers rettmessige oppfyllelse av Leiekontrakten.

Utleier og Leietaker er innforstått med at Naps AS er uten ansvar for ethvert forhold som knytter seg til bestilling av Tjenesten og gjennomføringen av Leiekontrakten og plikter å forholde seg til hverandre i alle spørsmål som gjelder bestilling av Tjenesten og gjennomføring av Leiekontrakten.

Naps AS er herunder, men ikke begrenset til, uten ansvar for Utleiers eller Leietakers mislighold overfor hverandre som for eksempel mangler ved Leieobjektet ved leieperiodens begynnelse og skader på Leieobjektet ved tilbakelevering mv.

Utleier og Leietaker er selv ansvarlig for å sette seg inn i de regler og bestemmelser som gjelder i leie-/kontraktsforholdet mellom dem.

8.  Vilkår for Utleier

Utleier må være myndig og ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser for Leieobjektet.

Utleier er selv fullt ut ansvarlig for de opplysninger som formidles på Nettstedet om Tjenesten og Leieobjektet, herunder også innholdet i Leiekontrakten som skal være tilgjengelig på Nettstedet. Naps AS forbeholder seg retten til, på fritt grunnlag, å fjerne opplysningene om  Tjenesten og/eller Leieobjektet på Nettstedet dersom Naps AS vurderer at opplysningene er uriktige, ulovlige, støtende eller på annet måte upassende.

Naps AS står fritt til å fjerne opplysningene om Tjenesten og/eller Leieobjektet når Leiekontrakten er gjennomført eller når det er gått 6 måneder etter at opplysningene ble lagt ut på Nettstedet.

Utleier skal ikke kunne vise til andre annonsører, formidlere eller lignende i den informasjon om Tjenesten og/eller Leieobjektet som formidles på Nettstedet.

Naps AS er ikke ansvarlig for tap som følge av tekniske feil eller lignende på Nettstedet.

Utleier skal betale til Naps AS Annonsekostnaden, samt Formidlingsvederlaget.

Naps AS åpner først for formidling av Tjenesten på Nettstedet når betaling av Annonsekostnaden har skjedd. Annonsekostnaden refunderes ikke under noen omstendigheter.

Naps AS sender faktura til Utleier på Formidlingsvederlaget med forfall én dag etter oppstart av leieperioden som fremgår av Leiekontrakten. Utleier plikter å gi skriftlig melding til Naps AS straks Leiekontrakten er inngått med oversendelse av kopi av Leiekontrakten.

Utleier står fritt til selv å velge  hvem han ønsker å inngå Leiekontrakten med.

Utleier er ansvarlig for å utarbeide Leiekontrakten og følge opp/oppfylle denne direkte overfor Leietaker. Naps AS har ikke noe ansvar, verken overfor Utleier eller Leietaker, for at Leiekontrakten oppfylles/for mislighold av Leiekontrakten og eventuelle forhold relatert til Leiekontrakten skal løses direkte mellom Utleier og Leietaker.

Utleier er innforstått med og aksepterer at Naps AS ikke har noe ansvar for eller kan gi noen garanti for at Leieobjektet vil bli utleid.

Utleier plikter å følge gjeldende lover og regler for utleie av Leieobjektet.

Ved betaling til Naps AS aksepterer Utleier samtidig Vilkårene.

9.  Mislighold ved bruk av Nettstedet

All bruk av Nettstedet som er ulovlig, uredelig, upassende eller forøvrig i strid med Vilkårene, gir grunnlag for å nekte Utleier tilgang til Nettstedet eller Leietaker tilgang til Nettstedet og/eller Tjenesten.

10.  Endring av Vilkårene

Vilkårene kan når som helst endres av Naps AS, uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er foretatt.

11.   Lovvalg og verneting

Vilkårene er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av et annet lands rett.

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til Vilkårene, avgjøres ved ordinær rettergang med Kristiansand tingrett som eksklusivt verneting.